Contate-nos
HUESKER Ltda.
Av. Dr. Sebastião Henrique C. Pontes, 8000 Galpão E
CEP 12.238-365 São José dos Campos - SP
Brasil
Publicações Técnicas
Brok, Dipl-Ing. C. | van Duijnen, Dipl-Ing. P.

Unieke toepassing dijkstabilisatie met ankers en geotextielen

Resumo

ln Nederland  zijn er veel oude woningen

 nabij dijken aanwezig welke als gevolg van de aanpas­

singen in de loop van de jaren problernen krijgen.

Deze oude dijkwoningen zijn vaak op staal ge­ fundeerd en ingebouwd  in een oud dijklichaam. Oe veranderingen  die tot problernen  leiden

 zijn vooral

de uitgevoerde dijkverzwaringen en

-ver­ bredingen, ende  hagere verkeersbelastingen. Een locatie van een dergelijke  situatie  is Maas­ dijk 22 te Aalst. Direct achterde dijk is een wo­ ning

 gelegen.

 Oe helling 

 van het

 binnentalud was circa 40 graden

[talud  1 op 1,2). ln 2013 is ter plaatse

al een afschuiving opgetreden welke de gevel van het huis vors beschadigd heeft [zie

figuur 1). ln het najaar

2015 is ter plaatse weder­ om een geringe

 afschuiving

 opgetreden,  zodat per direct  stabiliserende  maatregelen  moesten worden  getroffen.  Figuur

 2 geeft de locatie  van de

dijk w oning weer;  figuur  3 de situatie  nadat de

calamiteit  2015

is opgetreden  en de eerste noodmaatregel is getroffen.

 

Het Wa te rschap Rivierenland  heeft aannemers­

bedrijf Gebroeders Verhoeven

opdracht gegeven voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden

aan de Maasdijk 22 te Aalst.

 

ln een

samenwerking tussen Gebroeders Ver­ hoeven, Voets Gewapende Grand, Waterschap Rivierenland,  Gerneente Aalst,

Huesker  B.V. en GeoTec Salutions  is in diverse  overleggen

 een

oplossing uitgewerkt om de stabiliteit van

het binnentalud  sterk te verhogen.

Conclusão

ln Nederland zijn  er veel dijkwoningen waar

 rondom veel stabiliteitsproblemen zijn met

 de belendende dijken. Dergelijke

situati es zijn vaak complex  waa rdoor 

 direct

 gerichte oplossinge

n vaak  niet  wo rden  uitgevoerd

en meer  aa n symptoom bestrij di ng wo rdt  gedaa

n. Er ontstaat

steeds  ee n repeterend probleem dat zich langzaam voortsleept in

de tijd. Bij het dijkhuisje  aan Maasdijk 22 te Aa lst

 is het  u itgangspunt geweest

 om nu voor ee ns  en voor

 altijd  het  probleem op

te  lossen.

 ln

 deze

 oplossing is

 het gebruik van geotextielen verwerkt.